Interesse in onze diensten?

Laat u contacteren door onze klantendienst. Wij bellen u binnen de 2 werkdagen terug voor een afspraak met één van onze medewerkers.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle handelingen (aan- en verkoop, loonreiniging) van RemiTack & Fils NV met zijn klanten behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

De handelingen worden gesteld op basis van informatie uit diverse documenten. Bij eventuele tegenspraak tussen deze documenten heeft de orderbevestiging voorrang op de offerte die voorrang op de acceptatievoorwaarden die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden die voorrang hebben op het order. De aankoopvoorwaarden van de klant worden niet geaccepteerd tenzij specifiek vermeld in een overeenkomst.

Enkel de laatste versie van de algemene voorwaarden is van toepassing en wordt gepubliceerd op onze website. We kunnen de algemene voorwaarden ten al tijde en zonder schriftelijk verwittiging of bevestiging wijzigingen.

1 Offerte - Bestelling

Onze offertes zijn niet bindend.

Alle informatie ongeacht de wijze van communiceren met betrekking tot de leveringstermijn, hoeveelheden, afmetingen, eigenschappen, beschrijvingen, toepassingen van de goederen zijn slechts indicatief.

Elke bestelling is slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging. In geval van annulering van een bevestigde bestelling door de klant zal onze schade minimaal begroot worden op 30% van de overeengekomen totaalprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd ons recht om een vergoeding van haar reële schade of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

We houden ons het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Bij gebrek aan tijdige en/of voldoende waarborg, of in geval van één van volgende omstandigheden met name enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, ontbinding of in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing van bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, kennelijk onvermogen van de klant, overlijden, verkoop, overdracht, in pandstelling, inbreng in een maatschappij van het handelsfonds of de uitrusting van de klant, alsook wanneer de klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant verschuldigd is aan onze aanverwante firma’s onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes en/of overeengekomen gespreide leveringen, en hebben wij recht al onze verbintenissen op te schorten of te annuleren met een aangetekende brief, zonder tussenkomst van de rechter, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding kunnen aangesproken worden, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

2 Leveringstermijn

Een leverings- en of uitvoeringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en derhalve niet bindend. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Wanneer we ten gevolge van overmacht, mobilisatie, oorlog, epidemie, staking, betoging, lock-out, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of voorraad of arbeidskracht of vervoersmiddelen of energie, onderbrekingen in de productie, gewijzigde economische omstandigheid, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, ongevallen, maatregelen door overheidsinstanties en alle omstandigheden buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren, behouden we ons het recht voor de leveringstermijn te verplaatsen of de overeenkomst te beëindigen met een aangetekend schrijven, zonder tussenkomst van een rechtbank en zonder kosten noch vergoedingen voor de beide partijen.

3 Kwaliteit

We verbinden ons naar best vermogen om de goederen - eigendom van de klant en tweedehands goederen - te reinigen en/of onderhoudsherstellingen eraan uit te voeren en/of onderdelen te vervangen en/of onderdelen toe te voegen. Behoudens wanneer we uitdrukkelijk de goede staat garanderen in de orderbevestiging worden de goederen geleverd in de staat waarin zij zich bevinden. De klant is aldus verwittigd omtrent mogelijke al dan niet verborgen gebreken w.o. lekken en contaminatie. Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de klant dit risico. We zijn niet gehouden tot vergoeding van de schade die het gevolg is van lekken, vocht, onvoldoende reiniging, schade aan producten en/of enige indirecte schade of gevolgschade.

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken moeten ons zo snel mogelijk per mail gemeld worden met de nodige bewijzen en identificaties w.o. foto’s en dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst of na ontdekking van het verborgen gebrek met een bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. Op onze vraag zal de klant op zijn kosten de defecte goederen terugsturen naar onze zetel voor verdere inspectie. Bij een gegronde klacht hebben we de keuze om de defecte goederen te crediteren of te vervangen.

De klant heeft geen recht op schadevergoeding in geval van afwijkingen in materiaal, afmetingen, kleur, geur, geleverde hoeveelheid, natuurlijke veroudering, e.d. en/of schades veroorzaakt door het foutief manipuleren, gebruiken, vervoeren, stockeren, herstellen door de klant en/of een derde partij.

4 Afhaling – Levering – Stalling van goederen

Elke levering van goederen van de klant/leverancier of vanuit een door hem aangeduide plaats naar onze zetel is ‘DDP’ (Incoterms 2020) tenzij anders vermeld.

Elke levering van goederen vanuit onze zetel naar de klant of naar een door hem aangeduide plaats is ‘ex works’ (Incoterms 2020) tenzij anders vermeld.

Al het vervoer van de goederen uitgevoerd door ons gebeurt steeds uit behulpzaamheid en dienstvaardigheid uitsluitend ten laste en op risico van de klant. Indien we toch aansprakelijk zijn voor de risico’s van het vervoer dan zal deze aansprakelijkheid zich beperken tot de CMR voorwaarden. We behouden het recht om vervroegde en gedeeltelijke leveringen uit te voeren voor zover deze niet onredelijk zijn voor de klant.

In geval partijen zijn gebonden door een aannemingsovereenkomst, blijft het risico met betrekking tot de goederen ten laste van de klant in de periode dat de goederen bij ons zijn gestald.

5 Tarieven - Betaling

Onze tarieven zijn in Euro excl. BTW en transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. De tarieven zijn enkel geldig voor de vermelde hoeveelheden en voor de duur van 1 maand.

In geval van verkoop gaat de eigendom van de goederen pas over op de klant bij volledige betaling van de prijs. Het risico gaat echter over op de klant van bij de orderbevestiging.

Alle facturen zijn betaalbaar, zonder korting, op 30 dagen vanaf factuurdatum tenzij anders bedongen, op onze bankrekening vermeld op onze factuur. We aanvaarden geen cash, wissels of cheques.

Betalingen dienen een correcte verwijzing te hebben naar de betreffende factuur. In geval van achterstallige betalingen behouden we het recht om betalingen toe te wijzen aan de oudste vervallen factuur incl. bijkomende kosten en interesten.

Bij gedeeltelijke betaling of niet betaling op de vervaldag wordt, zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 150 Euro en is een interest van 12% per jaar op het schuldsaldo, tot aan de volledige betaling van toepassing, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Bij een gedeeltelijke of niet betaling van de vervallen factuur behouden we ons het recht voor om leveringen te weigeren of op te schorten of stop te zetten.

6 Ecologie

De acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle ontvangen goederen.

Alle residu’s worden bij aankomst gewogen, verwerkt en afzonderlijk afgerekend.

De correcte informatie met betrekking tot de laatste inhoud van de goederen – voor zover van toepassing de originele UN labeling - moet duidelijk zichtbaar en leesbaar aanwezig zijn op elke van de goederen. De klant dient ons de volledige MSDS info van alle betrokken goederen te bezorgen voor de verzending van de betreffende goederen.

Goederen die toxische stoffen zoals omschreven in de ADR en/of richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke producten hebben bevat kunnen enkel aanvaard worden na een voorafgaande ontsmetting respectievelijk neutralisatie welke duidelijk op de goederen wordt vermeld.

Goederen die zeer schadelijke stoffen inclusief maar niet beperkt tot kankerverwekkend en mutagene stoffen en/of zware metalen o.a. lood, cadmium, kwik, barium, thallium, koper, mangaan, zink en bismut hebben bevat kunnen enkel met voorafgaand uitdrukkelijk akkoord aanvaard worden.

7 Eigendomsvoorbehoud

De verkochte en geleverde producten, ook als ze bewerkt zijn of gebruikt werden, worden enkel eigendom van de klant na de volledige betaling incl. interesten, schade, claims en kosten ervan. We hebben het recht om de geleverde goederen terug te nemen of ontvangen goederen niet terug te leveren zonder tussenkomst van de rechtbank. De klant geeft daarbij de toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden. We hebben het recht om gebruikte goederen mee te nemen waarvan de geschatte waarde op basis van een openbare verkoop in verhouding staat tot het betwiste bedrag. We hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. Een eventueel overschot zal de klant ten goede komen. Onze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst.

Tevens behouden we een retentierecht op alle goederen, eigendom van de klant, die regelmatig in onze macht zijn gekomen, zelfs diegene die geen voorwerp uitmaken van de kwestieuze factuur of overeenkomst.

Tenslotte behouden we ons het recht voor om de overeenkomst na voorafgaande schriftelijke aanmaning van de klant als ontbonden te beschouwen ten zijne laste voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel.

8 Rechtsmacht

We behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijke onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Bergen en Charleroi divisie Doornik bevoegd. De rechtspraak is Franstalig.

Indien een clausule van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig ongeldig wordt verklaard tast dit de geldigheid van andere clausules niet aan.

Terug naar boven