Interesse in onze diensten ?

Laat u contacteren door onze klantendienst. Wij bellen u binnen de 2 werkdagen terug voor een afspraak met één van onze medewerkers

Algemene voorwaarden

1. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de contractuele verhouding tussen de partijen geregeld door navolgende voorwaarden.

2. Wij verbinden ons naar best vermogen de ingebrachte containers te reinigen en/of onderhoudsherstellingen eraan uit te voeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lekkages waarop wij niet schriftelijk werden gewezen. Wij zijn evenmin gehouden tot vergoeding van de schade die wij niet konden voorzien, zoals bijvoorbeeld deze die het gevolg is van lekken en/of onvoldoende reiniging.

3. Behoudens wanneer wij uitdrukkelijk de goede staat garanderen, worden tweedehandscontainers verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. De klant is aldus verwittigd omtrent de mogelijke aanwezigheid van verborgen gebreken, w.o. lekken.

Door het sluiten van de overeenkomst, aanvaardt hij dit risico. Ingeval van vrijwaring zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de schade die het gevolg is van lekken en/of onvoldoende reiniging.

4. In geval van annulatie van een order of een aankoop door de klant of ingeval van ontbinding van het contract ten zijne laste, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20 % van de waarde van de bestelling, onverminderd onze mogelijkheid de reële schade te bewijzen.

5. De leverings- en/of uitvoeringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn ons derhalve niet bindend. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor ze te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

6. De levering gebeurt op onze zetel, ogenblik waarop het risico wordt overgedragen, zelfs ingeval de overdracht van de eigendom wordt uitgesteld. De goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten zijn ten zijne laste. Ingeval partijen gebonden zijn door een aannemingsovereenkomst, blijft het risico ten laste van de klant in de periode dat de goederen bij ons zijn gestald.

7. Klachten betreffende de koop of het uitgevoerde werk moeten ons aangetekend of met fax worden betekend uiterlijk binnen de 48 uur na ontvangst of na ontdekking van het verborgen gebrek.

8. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

9. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. Het uitschrijven of aannemen van wissels doet geen schuldvernieuwing ontstaan. Het openstaand bedrag van de factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een verwijlrente van 10 % per jaar vanaf 30 dagen na de vervaldag. Bovendien wordt het uitstaand bedrag na aangetekende aanmaning van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % wegens buitengerechtelijke kosten op de eerste schijf tot € 12.395 en met 5 % op de tweede schijf tot € 49.579 en met 1 % op elk hoger bedrag, beperkt tot een maximum van € 3.718. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn in deze forfaitaire vergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

10. Bij niet of gedeeltelijke betaling van de factuur behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of de uitvoering van andere contracten op te schorten of te weigeren. Tevens behouden wij een retentierecht op alle goederen, eigendom van de klant, die regelmatig in onze macht zijn gekomen, zelfs op diegene die geen voorwerp uitmaken van de kwestieuze factuur of overeenkomst. Ten slotte behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst na voorafgaande schriftelijke aanmaning van de klant als ontbonden te beschouwen ten zijne laste voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Ingeval van verkoop gaat de eigendom van de goederen pas over op de klant na algehele betaling van de prijs. Het risico gaat echter over op de klant van bij de contractsluiting.

12. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

13. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van Oostrozebeke en de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, onverminderd onze mogelijkheid het geschil voor de rechtbank van de woonplaats van de klant te brengen. In elk geval is Belgisch recht toepasselijk.

Terug naar boven